White Pollock

Alternative Name   Pollack

  Pollack

Irish Name Mangach
Latin Name Pollachius pollachius
Environment Benthopelagic
Importance Commercial
Depth (m) 0-200
Max Length (cm) 130

European coasts from Bay of Biscay to Faroes, Skaggerak, Kattegat