Education and Learning Development Manager

Bord Iascaigh Mhara / BIM is pleased to welcome applications from suitably qualified and experienced candidates for the post of:

Education and Learning Development Manager
(AP, Permanent and Full-time)

About BIM
BIM is a non-commercial semi-state body, formally established by statute (Irish Sea Fisheries Act 1952) and an agency of the Department of Agriculture, Food, and the Marine (DAFM). It is the Irish State agency responsible for developing the Irish seafood industry. BIM’s strategy aims to enhance the competitiveness of the Irish seafood sector focusing on the following five key strategic priorities: Sustainability, Skills, Innovation, Competitiveness, Leadership.

The organisation has four business units: Seafood Technical Services, Corporate Services, Development and Innovation Services, Economic and Strategic Services, and these are supported by the Office of the CEO. BIM’s Head Office is in Dún Laoghaire, Co. Dublin.

In supporting the seafood sector, BIM’s staff are also strategically located in the coastal communities which they serve, including offices in Galway and Killybegs. In addition, BIM’s two National Fisheries Colleges are located in Greencastle, Co. Donegal and Castletownbere, Co. Cork.

 

Brief description of Role

The Education and Learning Development Manager will lead the technical development of the education courses provided by the two colleges and across BIM and will have responsibility for the development of new programmes including apprentice schemes and micro-credentials.  They will devise a strategy for the development of new courses that meets the objectives of ‘The Next Wave’, BIM’s Skills Strategy and align with BIM’s role in providing modern courses to the Irish seafood sector and to the fishing sector in particular.

 

Salary

In accordance with the Public Sector, Department of Finance the approved Salary Scale is a salary range of €78,303 to €97,583 (as of 1st June 2024) per annum pro-rated with time worked.

 

How to apply:

A full C.V. together with a letter of application and completed BIM application form, summarising experience and skill sets applicable to the position should be emailed to jobs@bim.ie.

 

The closing date for Applications is 22nd July 2024.

 

Please note that late applications will not be accepted. The full candidate briefing pack and the required application form are available here.

If you have any queries or for additional information, please contact jobs@bim.ie.

 

BIM is an Equal Opportunities Employer

Bainisteoir Forbartha Oideachais agus Foghlama

Tá áthas ar Bhord Iascaigh Mhara / BIM fáilte a chur roimh iarratais ó dhaoine atá cuícháilithe agus a bhfuil taithí chuí acu don phost seo a leanas:

Bainisteoir Forbartha Oideachais agus Foghlama

(PC, Buan agus Lánaimseartha)

Maidir le BIM

Is comhlacht leathstáit neamhthráchtála é BIM a bunaíodh go foirmiúil faoi reacht (An tAcht Iascaigh Mhara, 1952) agus is gníomhaireacht de chuid na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) é. Is é BIM gníomhaireacht Stáit na hÉireann a bhfuil freagracht air as tionscal bia mara na hÉireann a fhorbairt. Tá sé d’aidhm ag straitéis BIM feabhas a chur ar iomaíochas earnáil bia mara na hÉireann trí dhíriú ar na cúig phríomhthosaíocht straitéiseacha seo a leanas: Inbhuanaitheacht, Scileanna, Nuálaíocht, Iomaíochas, Ceannaireacht.

Tá ceithre aonad gnó san eagraíocht: Seirbhísí Teicniúla Bia Mara, Seirbhísí Corparáideacha, Seirbhísí Forbartha agus Nuálaíochta, Seirbhísí Eacnamaíocha agus Straitéiseacha, agus tacaíonn an Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin leo sin. Tá Ceannoifig Bhord Iascaigh Mhara i nDún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath. D’fhonn tacú leis an earnáil bia mara, tá cuid d’fhoireann BIM lonnaithe go straitéiseach sna pobail cois cósta a mbíonn siad ag freastal orthu, lena n-áirítear oifigí i nGaillimh agus sna Cealla Beaga. Ina theannta sin, tá dhá Choláiste Náisiúnta Oiliúna BIM lonnaithe sa Chaisleán Nua, Co. Dhún na nGall agus i mBaile Chaisleáin Bhéarra, Co. Chorcaí.

 

Cur síos gairid ar an Ról

Beidh an Bainisteoir Forbartha Oideachais agus Foghlama i gceannas ar fhorbairt theicniúil na gcúrsaí oideachais a chuireann an dá choláiste ar fáil agus ar fud BIM agus a bheith freagrach as cláir nua a fhorbairt lena n-áirítear scéimeanna printísigh agus cúrsaí micridhintiúr.  Cuirfidh an té a cheapfar straitéis i dtoll a chéile chun cúrsaí nua a fhorbairt a chomhlíonann cuspóirí ‘An Chéad Tonn Eile’, Straitéis Scileanna BIM agus a bheidh ag teacht le ról BIM maidir le cúrsaí nua-aimseartha a chur ar fáil d’earnáil bia mara na hÉireann agus d’earnáil na hiascaireachta go háirithe.

 

Tuarastal

I gcomhréir leis an Scála Tuarastail atá ceadaithe ag an Roinn Airgeadais don Earnáil Phoiblí, beidh raon tuarastail €78,303 – €97,583 (amhail an 1 Meitheamh 2024 ) i gceist in aghaidh na bliana pro-rata i ndáil leis an am a bheidh oibrithe.

 

An tSlí chun iarratas a dhéanamh:

Ba chóir C.V. iomlán chomh maith le litir iarratais agus foirm iarratais chomhlánaithe ina ndéantar cur síos ar thaithí agus scileanna a bhaineann leis an bpost, a sheoladh ar ríomhphost chuig jobs@bim.ie.

 

Is é 22 Iúil 2024 an dáta Deiridh a nglacfar le hIarratais.

 

Tabhair ar aird nach nglacfar le hiarratais a bheidh déanach. Tá tuairisc iomlán ar an bpost, agus an fhoirm iarratais atá de dhíth le fáil anseo.

Má bhíonn aon cheist agat nó má bhíonn eolas breise de dhíth ort, déan teagmháil le jobs@bim.ie.

 

Is Fostóir Comhdheiseanna é Bord Iascaigh Mhara


Fair Processing Notice for Job Applicants

Purpose of this document

Bord Iascaigh Mhara (BIM), Crofton Road, Dun Laoghaire, County Dublin, as the Data Controller has created this notice to outline the manner in which personal data will be handled and processed in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Irish Data Protection Act 2018. This notice has been created to inform you of how your personal data will be processed for the purposes of recruitment.

 

Data protection principles

In line with the principles of data protection, we will take steps to ensure that personal is:

• Used lawfully, fairly and in a transparent way;
• Collected only for valid purposes that we have clearly explained to you and not used in any way that is incompatible with those purposes;
• Relevant to the purposes we have told you about and limited only to those purposes.
• Accurate and kept up to date;
• Kept only as long as necessary for the purposes we have told you about;
• Kept securely; and
• Processed in accordance with the principle of accountability.

 

Categories of personal data

For the purposes of recruitment, you provide personal data directly to us, however, we also receive personal data about you from external sources, such as referees or recruiters.

In connection with your application for work with us, we will collect, store, and use the following information:

• Identification details
• Contact details
• Previous employment details
• Qualifications
• Right to work details
• Fitness to work details
• Application details

 

Purpose of data collection and lawful basis

We process your personal data for recruitment purposes. The information we process is used to assess eligibility for the role applied for. Your personal data is processed under the lawful basis of contract or the steps taken in order to enter into a contract. Where you provide consent to us, you have the right to withdraw this consent.

 

Third party sharing of personal data

We will not share your personal data with third parties unless required to do so by law.

 

Transfers of personal data

Your personal data is hosted within the EEA for the purposes of recruitment.

 

Data retention

We will retain all recruitment related data belonging to unsuccessful job applicants for a period of 12 months from the completion of the recruitment process.

 

Your rights as an individual

Your rights as an individual

Under the General Data Protection Regulation (GDPR) and The Data Protection Act 2018 (DPA2018) you have a number of rights with regard to your personal data:

1. The right to access your personal data

2. If your personal data is inaccurate or incomplete, you have the right to have the data rectified without undue delay

3. The erasure of your personal data or the right to be forgotten – the right to be forgotten is not an absolute right will not apply where processing is necessary for:

Compliance with a legal obligation.

Archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes.

Establishment, exercise or defence of legal claims.

4. The right to restrict processing, object to the processing as well as the right to data portability in certain circumstances.

5. If you have provided consent for the processing of your personal data, you have the right (in certain circumstances) to withdraw consent at any time which will not affect the lawfulness of the processing before your consent was withdrawn.

6. If you believe that we have not complied with the requirements of the GDPR or DPA 18, you have the right to lodge a complaint with the Irish Data Protection Supervisory Authority.

If you wish to exercise any of your rights, please contact us. We will seek to deal with your request without undue delay, and in any event within one month (subject to any extensions to which we are lawfully entitled). Any request to access personal data will be dealt with free of charge unless it is considered excessive in which case, we may charge a reasonable fee.

 

Automated decision making

We do not engage in fully automated decision making which has significant or legal effects on you for the purposes of recruitment.

 

Data Protection Officer

If you have any queries you can write to us at dataprotection@bim.ie or Data Protection Officer, Bord Iascaigh Mhara, Crofton Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin, A96 E5A0.

 

Data Protection Commissioner

If you believe that we have processed your data incorrectly, please contact the DPO in the first instance for assistance. If you require further support, you can contact the DPC through their online query support form or submit a complaint to the Data Protection Commission (DPC). The DPC can be contacted by email info@dataprotection.ie or by post 21 Fitzwilliams Square, Dublin 2, D02 RD28.

 

Changes to this Fair Processing Notice

We may update this notice from time to time. If we make any changes, we will post those changes here and update the ‘Last Updated’ date at the bottom of this Fair Processing Notice.

Last Updated: 28/01/2022