Vacancies at BIM

Head of Human Resources

Bord Iascaigh Mhara/BIM is seeking applications from suitably qualified and experienced candidates for the post of:

Head of Human Resources

BIM is a non-commercial semi-state body, which was formally established by statute (Irish Sea Fisheries Act 1952).  It is the Irish State agency responsible for developing the Irish seafood industry.

BIM’s strategy aims to enhance the competitiveness of the Irish seafood sector focusing on the following five key strategic priorities:

  1. Sustainability
  2. Skills
  3. Innovation
  4. Competitiveness
  5. Leadership

BIM is an agency of the Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM) and a network of other Government Departments, semi-state agencies, national and international marine partners.

The organisation has six business units: Seafood Technical Services, Skills Development Services, Corporate Services, Development and Innovation Services, Economic and Strategic Services, and Corporate Communications. BIM’s head-office is in Dun Laoghaire, Co. Dublin.

In supporting the seafood sector, BIM’s staff are also strategically located in the coastal communities which they serve, including offices in Galway and Killybegs. In addition, BIM’s two training colleges are located in Greencastle, Co. Donegal and Castletownbere, Co. Cork. Finally, BIM’s SIH (Seafood Innovation Hub) is located in Clonakilty, Co. Cork where it supports innovation and sustainability among Ireland’s seafood industry.

Our Mission

To support and enable an increase in value creation of an Irish sustainable seafood sector, across the supply chain, from catch to consumer.

 

 Summary of role:

This is a permanent full-time post based in BIM’s Head Office, Crofton Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin.  Government policy in relation to hybrid working arrangements may provide flexibility in working arrangements, however it is expected that the Head of HR will attend HQ four days a week.

Role and Responsibilities:

Download Principal Tasks and Qualifications here

If you require further information please email jobs@bim.ie.

Remuneration:

Remuneration is in accordance with the Public Sector, Department of Finance approved Salary Scale for AP, with a salary range of €69,702 – €86,865 (as at 1st October 2021) per annum pro-rated with time worked.

 

Single Public Service Pension Scheme if not currently a member of a public sector pension scheme (or have not been a member in the past six months). Salary and Pension Scheme are subject to public sector approved norms and take account of recent service in the public sector in line with relevant circulars and rules.

 

How to Apply:

Applications can be made using the BIM Vacancy Application Form.

Should anyone experience any difficulties with the application form or wishes to apply via an alternative media (e.g., video tape, audio tape etc.), please contact BIM’s Access Officer on accessofficer@bim.ie . Completed applications must be submitted via email using the jobs@bim.ie email address or via post to the attention of the BIM HR Department, BIM, Crofton Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin.

The closing date for applications is 4th February 2022.  BIM does not accept late applications.

 

BIM is an employer of equal opportunities and therefore, we wish to inform all applicants that our recruitment and selection process will not discriminate on any of the nine grounds protected by the Employment Equality Acts.  These are gender, civil status, family status, sexual orientation, religion, age, disability, race, and membership of the traveller community.

 


Ceann Acmhainní Daonna

Fáilteoidh Bord Iascaigh Mhara/BIM roimh iarratais ó dhaoine atá cuícháilithe agus a bhfuil taithí chuí acu don phost:

 

Ceann Acmhainní Daonna

 

Is comhlacht leathstáit neamhthráchtála é BIM, a bunaíodh go foirmiúil le reacht (Acht Iascaigh Mhara 1952).  Is é BIM gníomhaireacht stáit na hÉireann ar a bhfuil freagracht maidir le tionscal bia mara na hÉireann a fhorbairt.

Féachtar le straitéis BIM feabhas a chur ar iomaíochas earnáil bia mara na hÉireann trí dhíriú ar na cúig phríomhthosaíocht straitéiseacha seo a leanas:

  1. Inbhuanaitheacht
  2. Scileanna
  3. Nuálaíocht
  4. Iomaíochas
  5. Ceannaireacht

Is gníomhaireacht de chuid na Ranna Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) agus líonra de chuid Ranna Rialtais eile, gníomhaireachtaí leathstáit, páirtithe náisiúnta agus idirnáisiúnta mara é BIM.

Tá sé aonad gnó san eagraíocht: Seirbhísí Teicniúla Bia Mara, Seirbhísí um Fhorbairt Scileanna, Seirbhísí Corparáideacha, Seirbhísí Forbartha agus Nuálaíochta, Seirbhísí Eacnamaíochta agus Straitéiseacha agus Cumarsáid Chorparáideach. Is i nDún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath atá Ceannoifig BIM lonnaithe.

Chun tacú leis an earnáil Bia Mara, tá foireann BIM lonnaithe go straitéiseach sna pobail le cósta a mbíonn siad ag freastal orthu, lena n-áirítear oifigí i nGaillimh agus sna Cealla Beaga. Chomh maith leis sin tá dhá choláiste oiliúna BIM lonnaithe sa Chaisleán Nua, Co. Dhún na nGall agus i mBaile Chaisleáin Bhéarra, Co. Chorcaí. Ar deireadh, tá SIH (Mol Nuálaíochta Bia Mara) BIM lonnaithe i gCloch na Coillte, Co. Chorcaí áit a dtacaíonn sé le nuálaíocht agus le hinbhuanaitheacht i dtionscal bia mara na hÉireann.

Misean BIM

Tacú le luach a mhéadú maidir le hearnáil inbhuanaithe bia mara Éireannach, ar fud an tslabhra soláthair, ó ghabháil go dtí an tomhaltóir, agus sin a éascú.

 

Achoimre ar an ról:

Is post buan lánaimseartha é seo agus beidh an té a cheapfar lonnaithe i gCeannoifig BIM, 12 Bóthar Crofton, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath.  D’fhéadfadh beartas Rialtais maidir le socruithe oibre hibride solúbthacht a chur ar fáil i ndáil le socruithe oibre, táthar ag súil, áfach, go dtiocfaidh an Ceann AD ar an láthair sa Cheannoifig ceithre lá na seachtaine.

 

Róil agus Freagrachtaí:

Príomhthascanna agus Cáilíochtaí do phost anseo

Chun tuairisc iomlán ar an bpost chomh maith le freagrachtaí agus riachtanais maidir leis an ról a fháil seol ríomhphost chuig jobs@bim.ie.

 

Luach Saothair:

Beidh luach saothair de réir Scála Tuarastail ceadaithe na Roinne Airgeadais don Earnáil Phoiblí do AP, le réimse tuarastail €69,702 – €86,865 (amhail an 1 Deireadh Fómhair 2021) sa bhliain dáilte go comhréireach i ndáil leis an am a oibreofar.

 

Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair – mura bhfuil an té ina bhall de scéim pinsin earnála poiblí i láthair na huaire (nó mura raibh an té ina bhall de scéim pinsin earnála poiblí le sé mhí anuas). Tá Scéim Tuarastail agus Pinsin faoi réir ag gnásanna faofa earnála poiblí agus glacann cuntas ar sheirbhís le déanaí san earnáil phoiblí ag teacht le himlitreacha agus rialacha ábhartha.

 

Is féidir iarratais a dhéanamh ag úsáid Foirm Iarratais Folúntais BIM .

Sa chás go mbeadh fadhbanna ag aon duine leis an bhfoirm iarratais nó dá mba mhaith le haon duine iarratas a dhéanamh trí mheán eile (e.g., fístéip, clostéip etc.), déan teagmháil le hOifigeach Rochtana BIM ar accessofficer@bim.ie .  Ní mór iarratais chomhlánaithe a sheoladh ar aghaidh ar ríomhphost trí úsáid a bhaint as an seoladh ríomhphoist jobs@bim.ie nó tríd an bpost agus é a chur faoi chúram Rannóg Acmhainní Daonna BIM, BIM, Bóthar Crofton, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath.

Is é an 4 Feabhra 2022 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.  Ní ghlacfaidh BIM le hiarratais a bheidh deireanach.

 

Is Fostóir Comhdheiseanna é Bord Iascaigh Mhara agus mar sin, is mian linn a chur in iúl do gach iarratasóir nach ndéanfaidh próiseas earcaíochta agus roghnúcháin BIM leithcheal ar cheachtar den naoi bhforas atá cosanta ag na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta.  Is iad sin, inscne, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, claonadh gnéis, creideamh, aois, míchumas, cine, nó ballraíocht i bpobal an Lucht Siúil.

 


Fair Processing Notice for Job Applicants

Purpose

This notice outlines the manner in which personal data of those who apply for advertised vacancies will be handled and processed as outlined under data protection legislation. The Data Controller is Bord Iascaigh Mhara, Crofton Road, Dun Laoghaire, County Dublin (BIM).

The policy covers all applicants whose personal data might be processed by BIM.

 

Categories of Data collected and Lawful Basis for collection

Processing is necessary in order to take steps prior to entering into a contract i.e. extending an offer of employment or entering into a contract of employment. For the purposes of processing job applications, from the point at which we receive your application for employment with BIM, we will need to maintain and process data about you, such as your contact details, and your application, employment history and experience (cv), for the purposes of reaching and communicating a recruitment decision and making of an offer of employment if appropriate.

Your data will not be shared with any third parties and will be maintained securely by our Human Resources Department. Such data is normally retained for 12 months following completion of our recruitment processes if an offer of employment is not made.

 

Your rights under the GDPR

You may, within a period of thirty days of your written request, have a copy of information we hold about you and, if necessary, request corrections should such records be faulty.

 

Contact Us

You can write to us at the above address. Or contact the Data Protection Officer at dataprotection@bim.ie

Should an offer of employment be made a further fair processing notice will be provided alongside any offer covering how your personal data is used and stored during the processing of offers and subsequent employment.